Take a fresh look at your lifestyle.

Závěť podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník se dotýká také oblasti dědictví a jeho vlivem se mění i podoba závěti. Dědické právo zde naleznete velmi podrobně upravené. Velký důraz se proti původnímu občanskému zákoníku klade na vůli zůstavitele. Občanský zákoník také zavádí některé další, již dříve používané, instituty – jde například o odkaz, zřeknutí se dědického práva nebo o dědickou smlouvu.

Samotná závěť není nutná k tomu, aby dědictví proběhlo. Dědit můžete také ze zákona. Jestliže ale chcete své dědictví nějak upravit (odkázat ho například osobám, na které jinak zákon nemyslí), tak se vyplatí nechat si sepsat závěť.

Jak dědit z pohledu občanského zákoníka

závěť podle nového občanského zákoníkuMezi druhy posledního řízení patří dle nového občanského zákoníku závěť, dědická smlouva a dovětek. Závěť se používá nejčastěji. Nechávají si ji sepsat i mladší lidé, kteří se obávají, že by jejich majetek po smrti připadl do rukou někoho, s kým si nejsou blízcí. Poslední vůli můžete kromě závěti projevit také například v darovací smlouvě nebo v dovětku, kde ale nelze povolat dědice.

Co je obsahem závěti?

Obsah závěti upravuje zůstavitel. Ačkoliv nemusí být pořízena notářským zápisem, je určitě lepší k notáři zajít, protože ten její podobu nasměruje tak, aby závěť nebyla v budoucnu napadnutelná. Jedná se o odvolatelný a jednostranný projev vůle – závěť sepisujete sami a můžete ji kdykoliv zrušit nebo pozměnit. Jedné i více osobám jejím prostřednictvím odkazujete podíl na pozůstalosti.

Závěť by měla být opatřena datem. I když však datum chybí, nelze závěť okamžitě prohlásit za neplatnou. Musí být ale možné určit, kdy byla sepsána.

Abyste mohli závěť sepsat, musíte být svéprávní. Pokud nedosáhnete věku alespoň 15 let nebo nebudete mentálně zdraví, tak závěť nebude platná. Osoby ve věku od 15 do 18 let mohou závěť sepisovat formou veřejné listiny. Nemusí se nutně jednat o notářský zápis, ačkoliv ten se pro závěť nejčastěji využívá.

Forma závěti

Závěť by dle občanského zákoníku měla mít písemnou formu. Pokud je ale pořízena s úlevami, tak písemná podoba není striktně vyžadována. Rozlišuje se tzv. holografická závěť, tedy závěť psaná vlastní rukou zůstavitele, a závěť nepsaná vlastní rukou – ta musí být sepsána alespoň před dvěma svědky a vyžaduje vlastnoruční podpis zůstavitele.

Úlevy při pořízení závěti

Ve specifických případech nemusí závěť obsahovat veškeré potřebné náležitosti. Pokud se jedná například o privilegovanou závěť, kterou zůstavitel sjednává ústně v bezprostředním ohrožení života před třemi přítomnými svědky, nebo o závěť před starostou obce.

Je též možné uzavřít závěť před velitelem plavidla či letadla nebo vojenskou závěť. Tyto závěti ale mají jenom časově omezenou dobu. Jejich platnost vyprchá do třech měsíců ode dne pořízení (s výjimkou privilegované závěti, která má platnost pouhé 2 týdny).

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.