Take a fresh look at your lifestyle.

Věcné břemeno chůze a jízdy

Koupíte-li si pozemek, je pouze váš. A pokud se vám zlíbí, můžete komukoliv zamezit, aby vám přes něj jezdil či chodil. Výjimkou jsou ale pozemky zatížené věcným břemenem chůze či jízdy, na kterých musí majitel chtě nechtě strpět chodce či i dopravní prostředky. Mnohdy ale přístup k vlastnímu pozemku bez tohoto břemene není možný, a tehdy je rozhodně na místě mít ho k dispozici.

Co znamená věcné břemeno chůze či jízdy

Věcné břemeno obecně patří mezi věcná práva k cizí věci, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět. V tomto konkrétním případě je to povinnost strpět chůzi či jízdu po vlastním pozemku, například ze strany sousedů, kteří se dostávají na svůj pozemek přes pozemek váš. Věcné břemeno chůze i jízdy může být vázáno buď na osobu, nebo na vlastníka nemovitosti. Je-li vázáno na osobu (nebo osoby), pak pouze tato osoba může práva využívat, a po její smrti právo zaniká. Je-li vázáno na nemovitost, právo přechází vždy na nové majitele a nezaniká nikdy, není-li zrušeno například smlouvou. Změna vlastníka totiž nemá vliv na trvání věcného břemene.

Věcné břemeno chůze a jízdy

Vznik a zánik věcného břemene

Věcné břemeno vzniká nejčastěji smlouvou, může být ale zřízeno také na základě závěti či dohody dědiců, dále také pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, zejména soudu, nebo také ze zákona.

Ze zákona také věcné břemeno zaniká (například z důvodu úmrtí oprávněné osoby), stejně jako může zaniknout i rozhodnutím soudu.

Kdy se hodí

Používáte-li pro vjezd či vstup na svůj pozemek jiný cizí pozemek, pak je nanejvýš vhodné zařídit si u majitele smlouvu o věcném břemeni a zápis do katastru nemovitostí. Mějte ale na paměti, že v případě spoluvlastnictví může věcné břemeno zatěžující nemovitost vzniknout pouze tehdy, jsou-li účastníky smlouvy všichni spoluvlastníci.

Nevhodnější při zřizování břemene bude, když bude smlouva vázaná na pozemek, nikoliv jen na vaše jména, protože například vaši dědicové by v budoucnu mohli mít s domáháním se práv potíže. To, že aktuálně vycházíte se sousedem dobře, neznamená, že tomu tak bude i za deset let, případně že se stejně přátelsky domluvíte i s jeho dědici. Pak bude platné pouze to, co bude uzavřeno smluvně a zapsáno v katastru nemovitostí. Co se týče zřízení věcného břemene, může být bezplatné i za úplatu, záleží jen na dohodě obou stran.

Co musí obsahovat smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy musí bezpodmínečně mít písemnou formu. Ve smlouvě musí být jasně popsán rozsah věcného břemene, musí v ní být přítomno určení nemovitosti, k níž se věcným břemenem omezuje vlastnické právo, a dále určení nemovitosti, s jejímž vlastnickým právem je spojeno právo odpovídající věcnému břemeni (v případě věcného břemene vázaného na nemovitost), popřípadě určení osob, kterým právo odpovídající věcnému břemenu patří (v případě věcného břemene vázaného na osoby).

Obsah věcného břemene je třeba vyjádřit určitě a srozumitelně. Smlouva by také měla obsahovat údaj o době trvání věcného břemene. Pokud se takové ujednání ve smlouvě nevyskytuje, má se za to, že je věcné břemeno zřízeno na dobu neurčitou. Běžnou součástí je také určení, zda se věcné břemeno zřizuje za úplatu či bezúplatně. V případě nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí je ke vzniku věcného břemene na základě smlouvy nutný vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.