Take a fresh look at your lifestyle.

Polní hnojiště

Polní hnojiště a skladování hospodářských hnojiv rozhoduje o účinnosti jejich využívání. Neexistuje nejlepší a nejhorší způsob manipulace s hospodářskými hnojivy. Každý způsob, ať už produkce chlévské mrvy, nebo kejdy s sebou přináší pozitiva i negativa. Je na chovateli, který způsob upřednostní a použije. V každém případě ale musí mít na zřeteli negativní vliv na životní prostředí a měl by učinit všechna opatření, aby tento vliv omezil na minimum.

Skladování hospodářských hnojiv

Skladování hnojiv a jejich využívání je upraveno legislativou. Stanoví se v ní požadavky na ochranu vod a vodních ekosystémů. Cílem legislativy je zachování nebo zlepšení stavu vod pro jejich trvalé využívání. Legislativa vymezuje práva a povinnosti osob, ať už právnických nebo fyzických, které manipulují s hospodářskými hnojivy. Sklady pro hospodářská hnojiva (včetně polních hnojišť) musí zajistit uskladnění statkových hnojiv ekologicky bezpečným způsobem bez způsobení škody na půdě, vodních zdrojích a zemědělské výrobě.

Podobně se musí zajistit i přeprava hospodářských hnojiv, která nebude představovat ohrožení znečištění vod či životního prostředí.

Polní hnojiště

Skladování hnoje (statkových hnojiv) může být v některých případech více než problematické: hnůj páchne a vylučuje některé nežádoucí odpadní látky, takže to, kde ho budete skladovat, si musíte dobře rozmyslet. Myslet při tom musíte hned na několik vyhlášek a dodržovat minimálně pravidla: 

  • Hnůj nikdy neskladujte tam, kde jsou propustná podloží a zásoba podzemní vody – hnojůvka unikající z hnoje během jeho zrání by totiž vodu mohla kontaminovat. 
  • Ideální je hnůj pro začátek skladovat v prostoru u stájí či chlévů a teprve po jeho částečném uzrání, kdy z něj odteče přebytečná hnojůvka, ho převézt na polní hnojiště. 
  • Hnůj na polním hnojišti vrstvěte do výšky alespoň 3 metrů, aby byl vytěsněn vzduch a tím bylo zabráněno úniku cenných látek. 
  • Zrání hnoje by pak mělo trvat alespoň 3 měsíce, lepší je ale nechat hnůj zrát půl roku.
  • Na správné zajišťování hospodaření s organickými hnojivy je nezbytné splnit požadavek, aby na každé farmě byly k dispozici skladovací zařízení přiměřené kapacity.

Vhodná místa ke zbudování polních hnojišť

Dostatečná vzdálenost od útvarů povrchových vod (min. 50 m, min. 100 m při sklonitosti pozemku nad 5°) ; mimo půdy meliorované, erozně ohrožené, písčité, s velmi propustným podložím nebo zamokřené.

Řádné ošetření polního hnojiště 

Zabránění přítoku povrchové vody a odtoku hnojůvky (záchytné brázdy, přihrnutí zeminy, přidání slámy apod.)

Péče o celkový vzhled polního hnojiště 

Minimální výše 1,7 m, orientace delší stranou po spádnici … 

Polní hnojiště nesmí být rozhodně vybudováno takovým způsobem, který by dovoloval pronikání znečišťujících látek na půdu jiných vlastníků, a tím jim způsoboval újmu. 

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.