Take a fresh look at your lifestyle.

Motorová pila nemaže řetěz

Práce s řezivem se obvykle neobejde bez správného a výkonného nářadí, která ji urychlí a zefektivní. V současné době se k tomuto účelu využívá především řetězová pila (motorová nebo elektrická), tedy zařízení pracující na principu rychle se pohybujících nožů, které jsou upevněny na řetězu obíhajícím po obvodu listu pily. Jelikož se jedná o technologii využívanou v poměrně prašné prostředí (obvykle při její aplikaci vznikají piliny) a za velikých rychlostí, je nutné zajistit stoprocentní funkčnost pily, aby nebyl její uživatel vystavován zvýšenému riziku úrazu. Jeden ze základních způsobů je kontinuální mazání řetězu. Co ovšem dělat, když k němu nedochází?

Proč se řetěz na motorové pile maže

Řetěz motorové pily je jejím hlavním funkčním prvkem, který vykonává řeznou funkci. Základem řetězu jsou články velmi podobné řetězu u jízdního kola s tím rozdílem, že se na nich nachází ostré nože, jež se během provozu zařezávají do dřeva (nebo jiného obdobného materiálu). Pohyb, který řetěz vykonává, společně s třením, k němuž při řezání dochází, se podepisují nejen na opotřebení nožů, ale také na teplotě řetězu. V průběhu řezného úkonu tak dochází k neustálému zahřívání, které by mohlo v případě nedodržení odpovídajících postupů vést až ke vznícení prašných odletujících pilin. Mazání řetězu tak plní dvojí funkci – jednak dochází k jeho ochlazování během užívání, jednak se mění adhezní charakter řetězu, také nedojde k jeho zadření.

Jak probíhá mazání řetězu motorové pily

K mazání řetězu se používají speciální a obecně biologicky odbouratelné oleje (protože mohou v přírodě při práci odkapávat), rozhodně se nedoporučuje aplikovat oleje nekvalitní nebo již použité (vyjeté). Mazání se doplňuje do nádržky, která je k tomu uzpůsobena přímo na těle pohonné jednotky motorové pily. Nádržka je vybavená propojením s řetězem a zajišťuje jeho kontinuální mazání, pokud je pila v provozu. Před zahájením řezání se vždy doporučuje doplnit olej nový, jelikož mají mazadla tendenci degradovat. Také proto byste měli olej vypustit, chystáte-li se pilu delší dobu nepoužívat – v opačném případě může dojít k poškození mazného systému.

Důvody přerušení mazání řetězu motorové pily

Nedochází-li při spuštění motorové pily k promazávání řetězu, důvodů může být hned několika a je potřeba je všechny ověřit. To, že k mazání nedochází, poznáte celkem snadno puštěním pily naprázdno, pokud se řetěz přestane jevit mokrý, znamená to, že je na mazném systému nějaká závada. Důvody mohou být následující.

V zásobníku není dost oleje

Nevidíte-li při zapnutí pily promazávání řetězu ani olej nikde neodkapává, může být důvod jednoduchý – nedostatek mazadla. Nejdříve byste tak měli ověřit, že se v nádržce olej skutečně nachází, případně, že nedošlo k jeho degradaci. Zjistíte-li, že olej v nádržce není, doplňte jej a vyzkoušejte, zda problém setrvává. Je-li olej v nádržce starý, bude pravděpodobně nutné celý rozvod vyčistit nebo vyměnit – starý olej může v rozvodu zatuhnout a úplně jej ucpat, přischnout může v daném místě také řetěz pily, takže se vám nemusí podařit jí vůbec nastartovat.

Rozvod není správně sestaven nebo je ucpaný

Pokud během provozu dochází k odkapávání oleje, ale řetěz zůstává suchý, jedná se pravděpodobně o závadu na rozvodném systému (poškození rozvodu, nesprávné sestavení apod.). V tomto případě bude nutné rozvod zkontrolovat a poškozené díly vyměnit.

Motorová pila

Rozvod (filtr) je ucpaný

K ucpání rozvodu nemusí nutně dojít pouze zatuhnutím mazadla. Při pravidelném nebo intenzivním užívání může také dojít k ucpání rozvodu odletujícími třískami a pilinami. Pokud tedy k přerušení mazání dojde náhle, je nutné zkontrolovat, zda se k rozvodu nedostaly nečistoty.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.