Take a fresh look at your lifestyle.

Darovací smlouva na nemovitost vzor

Darování nemovitosti je poměrně častým úkonem. Nejčastěji nemovitost prarodiče a rodiče věnují svým vnoučatům či dětem. Víte, že darování nemovitosti je ale právním aktem, který musí být podložen písemnou smlouvou? Darovací smlouvu upravuje § 628 občanského zákoníku. Abyste si nemuseli lámat hlavu s tím, jak ji sepsat, níže přinášíme její vzor.

Vzor smlouvy

jméno, příjmení

r.č.: xxxxxx, bydliště

(dále jen „dárce“)

a

jméno, příjmení

r.č.: xxxxxx, bydliště

(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají dle §628 a následujících občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu:

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p ….. nacházející se na pozemku č…..o výměře…….m, v katastrálním úřadu obce……,okres……… zapsané na listu vlastnictví č……… katastrálního úřadu pro (plzeňský, jihočeský…..) kraj, katastrální pracoviště ……

2. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy kupní smlouvou ze dne……..

II.

Nemovitost uvedená v čl. I odst. 1 má hodnotu xxxxxx,- Kč, na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem………. dne……..

III.

Dárce touto smlouvou daruje výše uvedenou nemovitost, a převádí na obdarovaného vlastnické právo k nemovitosti.

Obdarovaný uvedenou nemovitost jak dar přijímá.

IV.

Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné práva třetích osob. Zároveň prohlašuje, že nemovitost nemá žádné vady, které by neodpovídaly běžnému opotřebení. Obdarovaný potvrzuje, že se seznámil se stavem výše uvedené nemovitosti.

V.

Výlučné vlastnictví nemovitosti nabude obdarovaný vkladem do katastru nemovitostí.

Dárce se zavazuje, že návrh na vklad do katastru nemovitostí podá nejdéle do ….dnů od podpisu této darovací smlouvy.

VI.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním.

V…………………dne ……………….

jméno příjmení

dárce

(úředně ověřený podpis)

jméno, příjmení

obdarovaný

(úředně ověřený podpis)

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.