Take a fresh look at your lifestyle.

Chov telat

Chov telat je základní podmínkou pro zajištění reprodukce stáda krav. Už po narození se vytvářejí předpoklady pro fyziologický vývoj a dosahování vysoké užitkovosti v dospělém věku. Období chovu telat je rozhodující pro odchování výkonných a dlouhověkých dojnic. Proto je nezbytné zvířatům ze strany chovatele tomuto období růstu věnovat náležitou pozornost.

Období mlezivové výživy

Období mlezivové výživy telat trvá nejméně do věku 5 dní, kdy matka produkuje mlezivo. Telata přijímají mlezivo bohaté na bílkoviny, minerální látky, vitamíny a hlavně imunoglobuliny. Koncentrace imunoglobulinů v mlezivu po porodu krav rychle klesá. Rychle klesá i jejich vstřebávání v tenkém střevě telat. Proto je důležité podat mlezivo telatům co nejdříve. Když se telata po narození chovají společně s matkami, obvykle pije 90% telat do 1,5 hodiny po narození. Chovatel musí příjem mleziva telaty sledovat. V případě, že se do tří hodin po narození telata mleziva nenapijí, je třeba jim ho podat.

Maximální čas od narození po napití nesmí překročit 6 hodin. Během mlezivové výživy by telata měla přibírat minimálně 500 g denně.

Období mléčné výživy

Období mléčné výživy začíná po ukončení produkce mleziva matkou. Zdrojem živin a energie pro telata je v tomto období mléko matky, později i krmná směs a kvalitní seno. V stádech s produkcí mléka se nahrazuje nativní mléko mléčnou krmnou směsí, která se podává telatům individuálně. Několik dní před odstavem se začíná telatům podávat i kvalitní siláž. Je nezbytné, aby telata i během mléčné výživy měla k dispozici dostatek pitné vody
Přechod na rostlinnou výživu a odstav je třeba realizovat tak, aby telata ve věku 8 týdnů byla navyklá na příjem rostlinných krmiv a mohla být ustájena v kotci se skupinovým krmením. Denní přírůstky telat v tomto období by měly být přibližně 900 g, přičemž živá hmotnost při odstavu by měla být 85 – 90 kg.
Telata během mléčné výživy mohou být ustájena individuálně nebo skupinově. Nesmějí být uvázána. Mohou být fixována pouze 1 hodinu při napájení. Ve skupině by nemělo být ustájených více než 10 telat.

Období po odstavu telat

Po odstavu je dobré telata ponechat 7 – 10 dní ve stáji, ve kterém byla chována. Zabrání se tak dvojímu stresu při odstavu spojeného s přesunem. Při chovu telat v individuálních vnějších boudách a odstavu ve věku 8 týdnů to není možné, protože telata se mohou individuálně chovat pouze do tohoto věku. V takovém případě se doporučuje telata na několik dní ustájit ve skupinách po 4 – 6 ks. Takto malé skupiny se dají vytvořit z věkově a hmotnostně vyrovnaných zvířat i v menších stádech krav. V malé a vyrovnané skupině se telata snadno adaptují na skupinový chov a sociální kontakty mezi nimi. Adaptována na skupinový chov se přesouvají do větší a méně vyrovnané skupiny.

První selekce telat

Při odstavu se uskutečňuje první selekce telat. Hlavním selekčním kritériem v tomto období je jejich zdravotní stav. Vyřazují se telata se sníženou životaschopností, která evidentně zaostávají v přírůstcích a mají nízkou živou hmotnost. Při posuzování živé hmotnosti je třeba brát v úvahu i hmotnost při narození. Telata s nízkou hmotností při narození mají zpravidla nižší živou hmotnost i při odstavu. Když jsou však zdravá a životaschopná, není třeba je vyřadit.
Systém chovu telat by měl navazovat na chov starších kategorií skotu. To znamená, že když jsou jalovice i krávy chované v nezateplených stájích, i chov telat by měl být ve stejných podmínkách. Je nepřípustné telata během mléčné výživy chovaná v boudách ustájit během rostlinné výživy v uzavřených objektech. V případě, že tak chovatel učiní, ohrozí zdravotní stav respiračního aparátu telat.
Chovatelské podmínky při chovu telat po odstavu (od věku 8 týdnů do 6 měsíců) by měly umožnit optimální růst a vývoj: 

  • Důležitý je volný pohyb zvířat. Proto se telata během rostlinné výživy chovají v skupinových kotcích s volným ustájením. 
  • Kotce by měly mít i výběhy. 
  • Ve skupinovém kotci by mělo být ustájených maximálně 20 telat.
  • Telata musí mít neomezený přístup ke krmivu a každé tele musí mít vymezený prostor u žlabu. 
  • Musí mít přístup k pitné vodě, v zimních měsících vyhřívané.

Důležité je, aby při skupinovém krmení smíšenou krmnou dávkou nebyl mezi zvířaty velký rozdíl v živé hmotnosti, nejvýše 50 kg. Z toho vyplývá, že v chovu musí být minimálně dvě skupiny telat ve věku 8 týdnů až 6 měsíců.

Druhá selekce telat

Ve věku 6 měsíců se provádí druhá selekce podle stejných kritérií jako při první selekci. Celkové snížení počtu telat do věku 6 měsíců (ztráta úhynem a selekce) by nemělo přesáhnout 10%. V horských a podhorských oblastech s dostatkem kvalitní pastvy je možné telata od věku 3 měsíců pást. Pro pastvu je potřeba je připravit. 

  • V přípravném období se ad libitně zkrmují kvalitní hospodářská krmiva, která stimulují rozvoj trávicí soustavy pro příjem velkého množství pastvinářského porostu. 
  • Pastviny pro telata musí být v blízkosti farmy s kvalitním mladým porostem. 
  • Telata je třeba při pasení přikrmovat senem a krmnou směsí. 
  • Na pastvě musí mít přístup k vodě. 
  • Musí být k dispozici přístřešek, který chrání telata před deštěm a ostrým sluncem.
Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.