Take a fresh look at your lifestyle.

Darovací smlouva na pozemek – vzor

Chcete darovat pozemek a nevíte, jak tuto situaci ošetřit? Nebo naopak máte být obdarovaným, a potřebujete si úkon pojistit smlouvou? Jakýkoli dar je potřeba stvrdit písemnou smlouvu, aby do budoucna nebyly problémy. Přinášíme vám darovací smlouvu na pozemek, jejíž vzor můžete při darování použít.

Vzor smlouvy   

jméno, příjmení

r.č.: xxxxxx, bydliště

(dále jen „dárce“)

a

jméno, příjmení

r.č.: xxxxxx, bydliště

(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají dle §628 a následujících občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu:

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavebního pozemku č.…….o výměře…….m2, v katastrálním úřadu obce……,okres……… zapsané na listu vlastnictví č……… katastrálního úřadu pro (plzeňský, jihočeský…..) kraj, katastrální pracoviště ……

2. Dárce nabyl vlastnické právo k pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy kupní smlouvou ze dne……..

II.

Stavební pozemek uvedený v čl. I odst. 1 má hodnotu xxxxxx,- Kč, na základě znaleckého  posudku vypracovaného soudním znalcem………. dne……..

III.

Dárce touto smlouvou daruje výše uvedený pozemek, a převádí na obdarovaného vlastnické právo k němu.

Obdarovaný uvedený stavební pozemek jako dar přijímá.

IV.

Dárce prohlašuje, že na darovaném pozemku neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné práva třetích osob. Zároveň prohlašuje, že stavební parcela nemá žádné vady. Obdarovaný potvrzuje, že se seznámil se stavem výše uvedeného pozemku.

V.

Výlučné vlastnictví stavebního pozemku nabude obdarovaný vkladem do katastru nemovitostí.

Dárce se zavazuje, že návrh na vklad do katastru nemovitostí podá nejdéle do ….dnů od podpisu této darovací smlouvy.

VI.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním.

V…………………dne ……………….

jméno příjmení

dárce

(úředně ověřený podpis)

jméno, příjmení

obdarovaný

(úředně ověřený podpis)

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.